6daEXIt :: to George Miskedakis

A free improvisation session dedicated to George Miskedakis. Sound causers: Yiannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Stefanos Kioridis, Dimitra Pavlou, Alexis Porfiriadis, Ioanna Valsamara Recorded on 25-6-2018 at Vitruvian Thing, Thessaloniki, Greece. Advertisements

6daEXIt :: to George Miskedakis

A free improvisation session dedicated to George Miskedakis. Sound causers: Yiannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Stefanos Kioridis, Dimitra Pavlou, Alexis Porfiriadis, Ioanna Valsamara Recorded on 25-6-2018 at Vitruvian Thing, Thessaloniki, Greece.

Karlheinz Stockhausen – Set Sail for the Sun (1968)

6daEXIt performing “Set Sail for the Sun” by K. Stockhausen, from the collection of verbally notated scores “Aus Den Sieben Tagen” (May 1968). Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lina Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis. Recorded on

Karlheinz Stockhausen – Set Sail for the Sun (1968)

6daEXIt performing “Set Sail for the Sun” by K. Stockhausen, from the collection of verbally notated scores “Aus Den Sieben Tagen” (May 1968). Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lina Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis. Recorded on

Karlheinz Stockhausen – Meeting Point (1968)

  6daEXIt performing “Meeting Point” by K. Stockhausen, from the collection of verbally notated scores “Aus Den Sieben Tagen” (May 1968). Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lina Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis. Recorded on 4th March

Karlheinz Stockhausen – Meeting Point (1968)

  6daEXIt performing “Meeting Point” by K. Stockhausen, from the collection of verbally notated scores “Aus Den Sieben Tagen” (May 1968). Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lina Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis. Recorded on 4th March

Vassilis Chatzimakris – We Are On The Same Page (2016)

  We Are On The Same Page (2016), by Vassilis Chatzimakris, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Fotis Lazidis, Anastasia Peki, Yorgos Holopoulos.

Vassilis Chatzimakris – We Are On The Same Page (2016)

  We Are On The Same Page (2016), by Vassilis Chatzimakris, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Fotis Lazidis, Anastasia Peki, Yorgos Holopoulos.

Samuel Vriezen – ricercare (2011)

  ricercare (2011), by Samuel Vriezen, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Yiannis Dimitroudis, Lina Koukouli, Dafne Madousi, Stelios Tsairidis, Yorgos Holopoulos.

Samuel Vriezen – ricercare (2011)

  ricercare (2011), by Samuel Vriezen, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Yiannis Dimitroudis, Lina Koukouli, Dafne Madousi, Stelios Tsairidis, Yorgos Holopoulos.

Michael Winter – many many (2007)

many many (2007) by Michael Winter, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Anastasia Peki, Yorgos Holopoulos.

Michael Winter – many many (2007)

many many (2007) by Michael Winter, as performed by 6daEXit Improvisation Ensemble in Dimitria Festival, Thessaloniki 14 October 2017. Performers: Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Anastasia Peki, Yorgos Holopoulos.

Collective Thoughts (2014), by Alexis Porfiriadis (performed by 6daEXIt)

Performers: Yannis Dimitroudis, Fotis Lazidis, Dafne Madousi, Yorgos Holopoulos. Recorded on 14th October 2017, in Thessaloniki.

Collective Thoughts (2014), by Alexis Porfiriadis (performed by 6daEXIt)

Performers: Yannis Dimitroudis, Fotis Lazidis, Dafne Madousi, Yorgos Holopoulos. Recorded on 14th October 2017, in Thessaloniki.